Algemene Voorwaarden 

Identiteit van de ondernemer

BVBA Het Machien Oude Godstraat 11, 2220 Heist-op-den-Berg;

E-mailadres: info@hetmachien.be

BTW-nummer: BE0523961237

Toepasselijkheid

Elke bestelling geldt als aanvaarding door de consument van onze algemene voorwaarden, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst, met uitsluiting van alle andere algemene of bijzondere voorwaarden uitgaande van de consument, behoudens uitdrukkelijk schriftelijk andersluidend beding.

Het aanbod

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een zo goed mogelijke weergave van de aangeboden producten. Kleuren van producten kunnen lichtjes verschillend overkomen van pc-scherm  tot pc-scherm. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

Online bestellingen kunnen enkel via de bestelformule van de website gebeuren. Er worden geen bestellingen, noch toevoegingen aan bestelling aanvaard via e-mail.

Verzakingsrecht
In het kader van de verkoop op afstand aan consumenten die binnen het toepassingsgebied vallen van de Wet van 6 april 2010, heeft de consument het recht aan de ondernemer schriftelijk mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de veertien kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Ingeval de consument zich op deze mogelijkheid beroept, moet hij de goederen in originele staat en verpakking op eigen risico en kosten terugsturen naar Stoffendepot Het Machien, Oude Godstraat 11 2220 Heist-op-den-Berg,  België. 

Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of verzaking, terugbetalen. De kosten die ondernemer maakte voor het verzenden worden uiteraard niet terugbetaald. 

Uitsluiting verzakingsrecht

Het verzakingsrecht is niet van toepassing op a) workshops, b) goederen die specifiek voor de consument ontworpen of besteld (special order) zijn of c) goederen die met korting werden gekocht of d) stoffen die door de consument gewassen, verknipt, of op eender welke manier be- of verwerkt werden. Deze worden niet teruggenomen en de consument kan zich dus niet beroepen op het verzakingsbeding. 

Betaling en verzending

Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro (€). Alle prijzen zijn inclusief 21% BTW en exclusief verzendkosten. De verzendkosten worden berekend bij het afronden van de bestelling, aan de hand van het gewicht van de bestelde goederen. De tarieven binnen België zijn de tarieven van Bpost, deze kunnen geïndexeerd worden. De juiste tarieven zijn weergegevens in de webshop.

Betalen

U kan uw bestelling op verschillende betalen via overschrijving,  Bancontact, Ideal of Paypal. Betalingen via overschrijving,  Bancontact en Ideal zijn GRATIS, voor Paypal worden transactiekosten (€0,20+3%) gerekend. U geeft uw voorkeur voor de betaalwijze aan tijdens het afronden van uw bestelling. Van zodra  de betaling bij ons is aangekomen, maken wij uw pakket klaar en wordt uw order verzonden binnen de 5 werkdagen, tenzij er een stockbreuk of overmacht plaatsvindt. In dat geval contacteren wij u telefonisch.

Ingeval van niet-betaling worden rappelkosten in rekening gebracht van vanaf €5/ rappel. Rappels worden verstuurd via mail en in een volgende stap met een aangetekende brief. Voor rappels die per aangetekende zending worden verstuurd wordt €15 in rekening gebracht.

Levering

Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt. Alle pakketten worden aangetekend verzonden en zijn traceerbaar tot op het moment van de levering bij de klant.  Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de consument en geven aanleiding extra kosten.

De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar worden louter als aanwijzing gegeven. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de consument, behoudens in geval van opzettelijke vertraging. 

De ondernemer heeft het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten.

In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de consument betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding. Alle goederen worden voor verzending met zorg verpakt. De ondernemer is niet aansprakelijk voor eventuele beschading of verlies tijdens de verzending.

Klachtenregeling

Klachten dienen, om ontvankelijk te zijn, de ondernemer toe te komen:

(a) in geval van klacht wegens niet-conforme levering, 2 dagen na de levering en

(b) in geval van verborgen gebreken, 2 dagen na ontdekking van het gebrek of na het moment waarop dergelijke ontdekking redelijkerwijze had kunnen gebeuren.

Het in ontvangst nemen van de goederen door de consument dekt elk mogelijk gebrek of niet-conformiteit die dan kon worden vastgesteld.

Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
Gewassen, verknipte, geopende en/ of behandelde goederen worden niet terug genomen. 

Overmacht
De ondernemer is niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van onze verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten de normale controle, inbegrepen produktieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transport, stakingen, lock-outs, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij onszelf, hetzij onze leveranciers raken, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.

Persoonsgegevens

Door te bestellen staat de consument uitdrukkelijk toe over te gaan tot de verwerking en het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestellingen, leveringen en facturen.  

Toepasselijk recht

Alle overeenkomsten afgesloten met de ondernemer worden beheerst door het Belgisch recht. De Belgische rechtbanken zijn exclusief bevoegd.

 

© 2013 - 2018 Stoffendepot Het Machien | sitemap | rss